top of page

mice valència

ANCLA1

Per a treballs audiovisuals realitzats en entorns educatius, associacions, tallers... del territori valencià, preferiblement en idioma valencià.

Amb dues categories i cinc apartats.

​CURTMETRATGES: per a treballs audiovisuals d'animació, ficció, video clips, documentals, ... amb una durada de màxima de 15 minuts.

Amb tres apartats:

 1. Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Infantil i Primària fins a 12 anys

 2. Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius fins a 18 anys i FPA sense limit d'edat.

 3. Curtmetratges realitzats per alumnat de Cicles Formatius Grau Superior, Universitat i FPA.

 

BOOK TRÀILER: per a treballs audiovisuals que promoguen la lectura d'obres literàries, preferiblement publicats a editorials del territori valencià i amb una durada màxima de 3 minuts.

Amb dos apartats:

 1. Book Tráiler realitzats per alumnat d’Educació Infantil i Primària fins a 12 anys

 2. Book Tráiler realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius fins a 18 anys i FPA sense limit d'edat.

* Un curtmetratge només podrà inscriure's en una secció, categoria i apartat. Si s'inscriu en diversos seccions, categories o apartats serà vàlida únicament l'inscripció segons el  següent ordre de prioritats:  idioma del audiovisual, (valencià a mice valència, resta d'idiomes a mice estatal), tipus d'audiovisual (curtmetratge o book tràiler) i edat dels participants (>18 anys, <18 anys i <12 anys).Es considera que dos curtmetratges o book tràiler són diferents si les versions estan en diferents idiomes parlats, dins del territori estatal.

** Els Centres d'Educació Especial triaran, independentment de l'edat dels alumnes participants, en què apartat (nivell educatiu) inscriuen la producció realitzada.

*** Les produccions audiovisuals seleccionades (Curtmetratge o Book Tràiler) que complisquen alguna de les condicions requerides en la secció de mice accessible valència-aiccv (sense diàlegs o subtitulades en l'idioma parlat) es consideraren automàticament inscrites en la secció mice accessible valència-aiccv.

**** Recordeu que l'ús d'imatges, melodies o cançons subjectes a drets d'autor pot portar al bloqueig de la plataforma de visualització de la producció, arribant a impedir la seva reproducció.

ANCLA2

Para trabajos audiovisuales realizados en entornos educativos, asociaciones, talleres... del territorio valenciano, preferiblemente en idioma valenciano.
Con dos categorías y cinco apartados.


​​CORTOMETRAJES: para trabajos audiovisuales de animación, ficción, video clips, documentales, ... con una duración de máxima de 15 minutos.
Con tres apartados:

 1. Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Infantil y Primaria hasta 12 años

 2. Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos hasta 18 años y FPA sin límite de edad.

 3. Cortometrajes realizados por alumnado de Ciclos Formativos Grado Superior, Universidad y FPA.

 

BOOK TRÁILER: para trabajos audiovisuales que promuevan la lectura de obras literarias, preferiblemente publicados a editoriales del territorio valenciano y con una duración máxima de 3 minutos.
Con dos apartados:

 1. Book Tráiler realizados por alumnado de Educación Infantil y Primaria hasta 12 años

 2. Book Tráiler realizados por alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos hasta 18 años y FPA sin límite de edad.

* Un cortometraje solo podrá inscribirse en una sección, categoría y apartado. Si se inscribe en varios secciones, categorías o apartados será válida únicamente la inscripción según el siguiente orden de prioridades: idioma del audiovisual, (valenciano a mice valencia, resto de idiomas a mice estatal), tipo de audiovisual (cortometraje o book tráiler) y edad de los participantes (>18 años, <18 años y <12 años). Se considera que dos cortometrajes o book tráiler son diferentes si las versiones están en diferentes idiomas hablados dentro del territorio estatal.
​** Los Centros de Educación Especial elegirán, independientemente de la edad de los alumnos participantes, en que apartado (nivel educativo) inscriben la producción realizada.

*** Las producciones audiovisuales seleccionadas (Cortometraje o Book Tráiler) que cumplan alguna de las condiciones requeridas en la sección de mice accesible valencia-aiccv (sin diálogos o subtituladas en el idioma hablado) se consideraron automáticamente inscritas en la sección mice accesible valencia-aiccv.
**** Recordar que el uso de imágenes, melodías o canciones sujetas a derechos de autor puede llevar al bloqueo de la plataforma de visualización de la producción, llegando a impedir su reproducción.

ANCLA3

For audiovisual works made in educational environments, associations, workshops... in the Valencian territory, preferably in Valencian language.
With two categories and five sections.

SHORT FILMS: for audiovisual works of animation, fiction, video clips, documentaries, ... with a maximum duration of 15 minutes.
With three sections:

 1. Short films made by students from kindergarten and primary school up to 12 years old.

 2. Short films made by students of Secondary Education, Baccalaureate, Vocational Training up to 18 years old and FPA without age limit.

 3. Short films made by students of Higher Level Training Cycles, University and FPA.


BOOK TRAILER: for audiovisual works that promote the reading of literary works, preferably published by Valencian publishers and with a maximum duration of 3 minutes.
With two sections:

 1. Book Trailers made by students in kindergarten and primary education up to 12 years old.

 2. Book Trailer made by students of Secondary Education, Baccalaureate, Vocational Training up to 18 years and FPA without age limit.
   

* A short film can only be entered in one section, category and section. If entered in several sections, categories or sections will be valid only the registration according to the following order of priorities: language of the audiovisual, (Valencian to mice valencia, other languages to mice state), type of audiovisual (short film or book trailer) and age of participants (>18 years, <18 years and <12 years). Two short films or book trailers are considered to be different if the versions are in different languages spoken within the state territory.
** The Special Education Centers will choose, regardless of the age of the participating students, in which section (educational level) to register the production.
*** The selected audiovisual productions (Short Film or Book Trailer) that meet any of the conditions required in the mice accessible valencia-aiccv section (without dialogues or subtitled in the spoken language) were automatically considered registered in the mice accessible valencia-aiccv section.
**** Remember that the use of images, melodies or songs subject to copyright can lead to the blocking of the production's viewing platform, even preventing its reproduction.

bottom of page