top of page

mice estatal

ANCLA1

Per a produccions audiovisuals d'animació, ficció, video clips, documentals, ... realitzats en entorns educatius, associacions, tallers… de tot l’estat espanyol i en qualsevol idioma de l’estat, siga o no oficial o cooficial.

Amb una categoria i tres apartats:

CURTMETRATGES:

  1. Produccions audiovisuals realitzats per alumnat d’Educació Infantil i Primària fins a 12 anys

  2. Produccions audiovisuals realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius fins a 18 anys i FPA sense límit d’edat.

  3. Produccions audiovisuals realitzats per alumnat d'Educació Cicles Formatius, Universitària i FPA.

 

* Un curtmetratge només podrà inscriure's en una secció, categoria i apartat. Si s'inscriu en diversos seccions, categories o apartats serà vàlida únicament l'inscripció segons el  següent ordre de prioritats:  idioma del audiovisual, (valencià a mice valència, resta d'idiomes a mice estatal), tipus d'audiovisual (curtmetratge o book tràiler) i edat dels participants (>18 anys, <18 anys i <12 anys).Es considera que dos curtmetratges o book tràiler són diferents si les versions estan en diferents idiomes parlats, dins del territori estatal.

** Els Centres d'Educació Especial triaran, independentment de l'edat dels alumnes participants, en què apartat (nivell educatiu) inscriuen la producció realitzada.

 

*** Les produccions audiovisuals seleccionades (Curtmetratge o Book Tràiler) que complisquen alguna de les condicions requerides en la secció de mice accesible estatal-aice (sense diàlegs o subtitulades en l'idioma parlat) es consideraren automàticament inscrites en la secció mice accessible estatal-aice.

 

**** Recordeu que l'ús d'imatges, melodies o cançons subjectes a drets d'autor pot portar al bloqueig de la plataforma de visualització de la producció, arribant a impedir la seva reproducció.

ANCLA2

Para producciones audiovisuales de animación, ficción, video clips, documentales, ... realizados en entornos educativos, asociaciones, talleres… de todo el estado español y en cualquier idioma del estado, sea o no oficial o cooficial.

Con una categoría y dos apartados:

CORTOMETRAJES:

 

  1. Producciones audiovisuales realizados por alumnado de Educación Infantil y Primaria hasta 12 años

  2. Producciones audiovisuales realizados por alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos hasta 18 años y FPA sin límite de edad

  3. Producciones audiovisuales realizados por alumnado de Ciclos Formativos, Universidad y FPA.


* Un cortometraje solo podrá inscribirse en una sección, categoría y apartado. Si se inscribe en varios secciones, categorías o apartados será válida únicamente la inscripción según el siguiente orden de prioridades: idioma del audiovisual, (valenciano a mice valencia, resto de idiomas a mice estatal), tipo de audiovisual (cortometraje o book tráiler) y edad de los participantes (>18 años, <18 años y <12 años).Se considera que dos cortometrajes o book tráiler son diferentes si las versiones están en diferentes idiomas hablados, dentro del territorio estatal.


​** Los Centros de Educación Especial elegirán, independientemente de la edad de los alumnos participantes, en que apartado (nivel educativo) inscriben la producción realizada.


*** Las producciones audiovisuales seleccionadas (Cortometraje o Book Tráiler) que cumplan alguna de las condiciones requeridas en la sección de mice accesible estatal-aice (sin diálogos o subtituladas en el idioma hablado) se consideraron automáticamente inscritas en la sección mice accesible estatal-aice.


**** Recorar que el uso de imágenes, melodías o canciones sujetas a derechos de autor puede llevar al bloqueo de la plataforma de visualización de la producción, llegando a impedir su reproducción.

ANCLA3

For audiovisual productions of animation, fiction, video clips, documentaries, ... made in educational environments, associations, workshops ... throughout the Spanish state and in any language of the state, whether or not official or co-official.

With one category and two sections:

SHORT FILMS:

 

  1. Audiovisual productions made by students from kindergarten and primary school up to 12 years old.

  2. Audiovisual productions made by students of Secondary Education, High School, Formative Cycles up to 18 years old and FPA with no age limit.

  3. Audiovisual productions made by students Formative Cycles, University and FPA


* A short film may only be entered in one section, category and section. If it is entered in several sections, categories or sections, only the entry will be valid according to the following order of priorities: language of the audiovisual (Valencian to mice valencia, other languages to state mice), type of audiovisual (short film or book trailer) and age of the participants (>18 years, <18 years and <12 years), two short films or book trailers are considered different if the versions are in different languages spoken within the state territory.

** The Special Education Centers will choose, regardless of the age of the participating students, in which section (educational level) to register the production.

*** The selected audiovisual productions (Short Film or Book Trailer) that meet any of the conditions required in the state-aice accessible mice section (without dialogues or subtitled in the spoken language) were automatically considered registered in the state-aice accessible mice section.

**** Please note that the use of images, melodies or songs subject to copyright can lead to the blocking of the production's viewing platform, even preventing its reproduction.

bottom of page