top of page

mice accessible-aiccv/aice  -  mice accesible-aiccv/aice

ANCLA1

Com en anys anteriors i en col·laboració amb l'Associació d'Implantats Coclears de la Comunitat Valenciana i Associació d'Implantats Coclears d'Espanya (AICCV i AICE) la mice vol fer-la el més accessible possible.


A part de la col·laboració amb la AICCV en l'accessibilitat de les gales d'obertura i clausura del festival mice i realitzar passes de curtmetratges tant en el nostre territori com en altres comunitats, mantenim la convocatòria dels premis mice accessible valència-aiccv i mice accessible estatal-aice per als treballs audiovisuals presentats en mice valència i mice estatal que complisquen algun d'aquests requisits:

  • Estén subtitulats seguint les recomanacions de subtitulat que proposen les associacions AICCV i AICE.

  • No tindre diàlegs.

 

Enguany, i per a evitar que hàgeu de fer una doble inscripció, qualsevol treball audiovisual presentat que complisca un d'aquests dos requisits s'inscriurà automàticament a aquests premis.


Clicant en els botons, podeu accedir a les bases dels premis, les recomanacions proposades per les associacions AICCV i AICE per a fer un correcte subtitulat i el formulari de cessió de drets d'imatge dels menors d'edat.


Els premis mice valència i mice accessible valència-aiccv són independents entre si, per la qual cosa es pot presentar a tots dos premis una mateixa producció audiovisual. Així mateix mice estatal i mice accessible estatal-aice també són independents entre si i es poden presentar a tots dos premis.


Els treballs que tinguen dues versions (amb subtítols i sense subtítols) utilitzarem sempre la versió amb subtítols, tant per als premis del públic com, si és seleccionada, per a les passes escolars i dels jurats professional i jove.


Esperem que vulgueu participar en aquests premis i conscienciar-nos que fer els treballs accessibles és una necessitat per a tots, convidant a participar a qualsevol persona, en aquest cas, amb problemes auditius.


Gràcies per participar en la mice accessible.

ANCLA2

Como en años anteriores y en colaboración con la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana y Asociación de Implantados Cocleares de España (AICCV y AICE) la mice quiere hacerla lo más accesible posible.

 

Aparte de la colaboración con la AICCV en la accesibilidad de las galas de apertura y clausura del festival y realizar pases de cortometrajes tanto en nuestro territorio como en otras comunidades, mantenemos la convocatoria de los premios mice accesible valència-aiccv y mice accesible estatal-aice para los trabajos audiovisuales presentados en mice valència y mice estatal que cumplan alguno de estos requisitos:

  • Esten subtitulados siguiendo las recomendaciones de subtitulado que proponen las asociaciones AICCV y AICE.

  • No tener diálogos.

 

Este año, y para evitar que tengáis que hacer una doble inscripción, cualquier trabajo audiovisual presentado que cumpla uno de estos dos requisitos se inscribirá automáticamente a estos premios.

 

Clicando en los botones, podéis acceder a las bases de los premios, las recomendaciones propuestas por las asociaciones AICCV y AICE para hacer un correcto subtitulado y el formulario de cesión de derechos de imagen de los menores de edad.

Los premios mice valència y mice accesible valència-aiccv son independientes entre sí, por lo que se puede presentar a ambos premios una misma producción audiovisual. Así mismo mice estatal y mice accesible estatal-aice también son independientes entre sí y se pueden presentar a ambos premios.

 

Los trabajos que tengan dos versiones (con subtítulos y sin subtítulos) utilizaremos siempre la versión con subtítulos, tanto para los premios del público como, si es seleccionada, para los pases escolares y de los jurados profesional y joven.

Esperamos que queráis participar en estos premios y concienciarnos que hacer los trabajos accesibles es una necesidad para todos, invitando a participar a cualquier persona, en este caso con problemas auditivos.

 

Gracias por participar en la mice accesible.

ANCLA3

As in previous years and in collaboration with the Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana and Asociación de Implantados Cocleares de España (AICCV and AICE) mice wants to make it as accessible as possible.


Apart from the collaboration with the AICCV in the accessibility of the opening and closing galas of the festival and making short films screenings both in our territory and in other communities, we maintain the call for the awards mice accesible valència-aiccv and mice accesible estatal-aice for audiovisual works presented in mice valència and mice estatal that meet any of these requirements:

  • Be subtitled following the subtitling recommendations proposed by the associations AICCV and AICE.

  • Not to have dialogues.


This year, in order to avoid having to make a double registration, any audiovisual work submitted that meets one of these two requirements will be automatically entered for these awards.


By clicking on the buttons, you can access the rules of the awards, the recommendations proposed by the associations AICCV and AICE to make a correct subtitling and the form for the transfer of image rights of minors.


The mice valència and mice accesible valència-aiccv awards are independent of each other, so the same audiovisual production can be submitted to both awards. Likewise, mice estatal and mice accesible estatal-aice are also independent of each other and can be submitted for both awards.


The works that have two versions (with subtitles and without subtitles) we will always use the version with subtitles, both for the audience awards and, if selected, for the school screenings and for the professional and young juries.


We hope you will want to participate in these awards and raise awareness that making works accessible is a necessity for everyone, inviting anyone to participate, in this case the hearing impaired.


Thank you for participating in the accessible mice.

bottom of page