top of page

mice international

ANCLA1

Per a curtmetratges de qualsevol país i en qualsevol idioma. Amb dues grans categories:


PROFESSIONAL/ADULTS:

Curtmetratges realitzats per professionals o adults dirigits a la infància i joventut amb dos apartats:

 • A-1 Curtmetratges d’Animació

 • A-2 Curtmetratges de Ficció


REALITZADES PER JOVES:
Curtmetratges d’animació, ficció, video clips, documentals... realitzats per xiquets, xiquetes i joves, amb quatre apartatsies:

 • B-1 Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Infantil i Primària fins a 12 anys

 • B-2 Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius fins a 18 anys i Formació Permanent d'Adults sense límit d'edat

 • B-3 Curtmetratges realitzats per alumnat internacional d’Educació Cicles Formatius, Universitat fins a 24 anys i Formació Permanent d'Adults sense límit d'edat

 • B-4 Curtmetratges realitzats per alumnat del Estat espanyol d’Educació Cicles Formatius, Universitat fins a 24 anys i Formació Permanent d'Adults sense límit d'edat

 

* Totes les pel·lícules han d'estar subtitulades en qualsevol dels tres idiomes oficials de la mice (valencià, castellà o anglés).

Si resulta seleccionada hauran d'enviar-nos una còpia en Alta Qualitat, neta de subtítols i amb els subtítols en un arxiu independent en qualsevol dels idiomes oficials de la mice i en qualsevol format d'arxiu de subtitulat (.srt, .ass, .doc, .docx, .txt....) que porte els temps de subtitulat d'inici i final corresponents als diàlegs de la còpia enviada.

** Un curtmetratge només podrà inscriure's en un apartat. Si s'inscriu en diversos apartats serà vàlida únicament l'inscripció segons el  següent ordre de prioritats:  1r Animació/Ficció,   2n <24 anys Estat espanyol,   3r <24 anys internacional,   4t <18 anys   i   5é <12 anys.

ANCLA2

Para cortometrajes de cualquier país y en cualquier idioma. Con dos grandes categorias:


PROFESIONAL/ADULTOS:

Cortometrajes realizados por profesionales o adultos, dirigidos a la infancia y la juventud. Con dos apartados:

 • A-1 Cortometrajes de Animación

 • A-2  Cortometrajes de Ficción


REALIZADAS POR JOVENES:
Cortometrajes de animación, ficción, video clips documentales... realizados por niños, niñas y jovenes. Con cuatro apartados:

 • B-1 Cortometrajes realizados por alumnado de educación Infantil y Primaria hasta 12 años

 • B-2  Cortometrajes realizados por alumnado de educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos hasta 18 años y Formación Permanente de Adultos sin limite de edad

 • B-3 Cortometrajes realizados por alumnado internacional de Ciclos Formativos, Universidad hasta 24 años y Formación Permanente de Adultos sin limite de edad

 • B-4 Cortometrajes realizados por alumnado del Estado españolde Ciclos Formativos, Universidad hasta 24 años y Formación Permanente de Adultos sin limite de edad

 

* Todas las películas tienen que estar subtituladas en cualquier de estos tres idiomas oficiales de la mice (inglés, castellano o valenciano).Si resulta seleccionada tendrán que enviarnos una copia en Alta Calidad, limpia de subtítulos y con los subtítulos en un archivo independiente en cualquier de los idiomas oficiales de la mice y en cualquier formato de archivo de subtitulado (.srt, .ass, .doc, .docx, .txt....) que lleve los tiempos de subtitulado de inicio y final correspondientes a los diálogos de la copia enviada.

** Un cortometraje solo podrá inscribirse en un apartado. Si se inscribe en diversos apartados será valida unicamente la inscripción según el siguiente orden de prioridades:  1ºAnimación/Ficción,  2º<24 años Estado español,  3º<24 años internacional,  4º<18 años, 5º<12 años.

ANCLA3

For short films from any country and in any language. With two large categories:

PROFESSIONAL / ADULTS:
Short films made by professionals or adults aimed at children and youth. With two

A-1 Short films of Animation
A-2 Short films of Fiction


PERFORMED BY YOUNG PEOPLE:
Short films documentaries, fiction and animation made by children and young people of animation or fiction, with the categories

B-1 Short films made by students of primary school up to 12 years old
B-2 Short films made by students of secondary school and high school up to 18 years old
B-3 Short films made by international students of high school and university up to 24 years old.
B-4 Short films made by students from the Spanish State of high school and university up to 24 years old.


* All films must be subtitled in any of these three official languages of the mice (English, Spanish or Valencian).
If it is selected, you will have to send us a High Quality copy, clean of subtitles and with subtitles in a separate file in any of the official languages of the mice and in any subtitle file format (.srt, .ass, .doc, .docx, .txt ....) that has the beginning and end subtitling times corresponding to the dialogues of the sent copy.
**A short film can only be registered in one section. If you register in various sections, only the registration will be valid according to the following order of priorities: 1st Animation/Fiction,  2nd <24 years Spanish State,  3rd <24 years international,  4th <18 years,  5th <12 years.

bottom of page