top of page

Inscripció de pel·lícules - Inscripción de películas - Films registration

ANCLA1

El festival mice (Mostra Internacional de Cinema Educatiu), com a esdeveniment multiplicador de tota l'activitat del projecte anual de la mice, pretén ser la pantalla gran dels treballs audioviuals realitzats per l'alumnat de centres educatius, associacions, tallers... mostrant l'aprenentatge en l'escriptura i lectura d'imatges.

    

Dividit en grans seccions competitives, amb diverses categories i apartats, per a donar cabuda a la major quantitat possible dels treballs audiovisuals que es realitzen en entorns educatius, o de manera professional, dirigits al món de la infància i la joventut.

    

Com a festival d'àmbit internacional compta amb jurats internacionals per a totes les seccions que jutjaran en sales de proyecció una selecció dels treballs presentats a concurs. Com la duració d'aquestes projeccions les hem de limitar de temps perquè els jurats no es cansen, i per a augmentar el numere de treballs seleccionats, les pel·lícules només es podran presentar a una secció, categoria i apartat. Una pel·lícula es podrà presentar a diverses seccions sempre que la seua V.O. siga en llengües diferents.

    

Aquestes seccions són:

 • MICE INTERNATIONAL: per a produccions audiovisuals realitzats en qualsevol part del món i en qualsevol idioma. Han de subtitular-se en anglés, castellà o valencià.

 • MICE VALÈNCIA: per a produccions audiovisuals realitzades en entorns educatius del territori valencià, en llenguatge original preferiblement serà el valencià.

 • MICE ESTATAL: per a produccions audiovisuals realitzades en entorns educatius de l'Estat espanyol, el llenguatge original pot ser en qualsevol idioma parlat o escrit, siga oficial, cooficial o no dins del territori nacional.

    

La mice col·labora amb la AICCV i la AICE (Associació d'Implantats Coclears de la Comunitat Valenciana i Estatal) amb la pretensió de fer la mice mes inclusiva, acostar el món audiovisual a les persones amb problemes auditius. Per això també té les seccions competitives:

 • MICE ACCESSIBLE VALÈNCIA-AICCV: per a produccions audiovisuals presentades a la secció mice valència sense diàlegs o amb subtítols en el seu idioma original. Si compleix un d'aquests dos requisits automàticament serà inscrita en aquesta categoria.

 • MICE ACCESSIBLE ESTATAL-AICE: per a produccions audiovisuals presentades a la secció mice estatal sense diàlegs o amb subtítols en el seu idioma original. Si compleix un d'aquests dos requisits automàticament serà inscrita en aquesta categoria.

    

Clicant sobre els botons de dalt pots accedir a cada secció, a les seues bases i al seu formulari d'inscripció.
Esperem que vulgues participar en el festival mice, la vostra mice... gràcies.

ANCLA2

El festival mice (Muestra Internacional de Cine Educativo), como acontecimiento multiplicador de toda la actividad del proyecto anual de la mice, pretende ser la gran pantalla de los trabajos audiovisuales realizadas por el alumnado de centros educativos, asociaciones, talleres mostrando el aprendizaje en la escritura y lectura de imágenes.

    

Lo hemos dividido en grandes secciones competitivas, con varias categorías y apartados, para dar cabida a la mayor cantidad posible de los trabajos audiovisuales que se realizan en entornos educativos, o de manera profesional, dirigidos al mundo de la infancia y la juventud.

    

Como festival de ámbito internacional cuenta con jurados internacionales para todas las secciones que juzgarán en salas de proyección una selección de los trabajos presentados a concurso. Como la duración de estas proyecciones las tenemos que limitar de tiempo para que los jurados no se cansen, y para aumentar el numero de trabajos seleccionados, las películas solo se podrán presentar a una sección, categoría y apartado. Una película se podrá presentar a varias secciones siempre que su V.O. sea en lenguas distintas.

    

Estas secciones son:

 • MICE INTERNATIONAL: para producciones audiovisuales realizados en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma.  Han de subtitularse en inglés, castellano o valenciano.

 • MICE VALÈNCIA: para producciones audiovisuales realizadas en entornos educativos del territorio valenciano, en lenguaje original preferiblemente será el valenciano.

 • MICE ESTATAL: para producciones audiovisuales realizadas en entornos educativos del Estado español, el lenguaje original puede ser en cualquier idioma hablado o escrito, sea oficial, cooficial o no dentro del territorio nacional.

    

La mice colabora con la AICCV y la AICE (Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana y Estatal) con la pretensión de hacer la mice mas inclusiva, acercar el mundo audiovisual a las personas con problemas auditivos. Por eso también tiene las secciones competitivas:

 • MICE ACCESSIBLE VALÈNCIA-AICCV: para producciones audiovisuales presentadas a la sección mice valència sin diálogos o con subtítulos en su idioma original. Si cumple uno de estos dos requisitos automáticamente será inscrita en esta categoría.

 • MICE ACCESIBLE ESTATAL-AICE: para producciones audiovisuales presentadas a la sección mice estatal sin diálogos o con subtítulos en su idioma original. Si cumple uno de estos dos requisitos automáticamente será inscrita en esta categoría.

    

Clicando sobre los botones de arriba puedes acceder a cada sección, a sus bases y a su formulario de inscripción.

Esperamos que quieras participar en el festival mice, vuestra mice gracias.

ANCLA3

The mice festival (International Educational Film Festival), as a multiplying event of all the activity of the annual project of the mice, aims to be the big screen of the audiovisuals works made by the students of educational centers, associations, workshops showing the learning in writing and reading images.

    

We have divided it into large competitive sections, with several categories and sections, to accommodate the largest possible number of audiovisual works that are made in educational environments, or professionally, aimed at the world of children and youth.
As a festival of international scope, it has international juries for all sections that will judge in screening rooms a selection of the works presented in competition. As the duration of these screenings must be limited so that the juries do not get tired, and to increase the number of selected works, films can only be submitted to one section, category and section. A film can be submitted to several sections as long as its O.V. is in different languages.

    

These sections are:

 • MICE INTERNATIONAL: for audiovisual productions made anywhere in the world and in any language.  They must be subtitled in English, Spanish or Valencian.

 • MICE VALÈNCIA: for audiovisual productions made in educational environments in the Valencian territory, preferably in the original language, which will be Valencian.

 • MICE ESTATAL: for audiovisual productions made in educational environments in Spain, the original language can be in any spoken or written language, whether official, co-official or not within the national territory.

The mice collaborates with the AICCV and the AICE (Association of Cochlear Implants of the Valencian Community and State) with the aim of making the mice more inclusive, bringing the audiovisual world closer to people with hearing problems. That is why it also has competitive sections:

 • MICE ACCESSIBLE VALÈNCIA-AICCV: for audiovisual productions presented to the mice valència section without dialogues or with subtitles in their original language. If one of these two requirements is met, the film will automatically be entered in this category.

 • MICE ACCESSIBLE ESTATAL-AICE: for audiovisual productions submitted to the mice state section without dialogue or with subtitles in their original language. If you meet one of these two requirements you will automatically be entered in this category. 

By clicking on the buttons above you can access each section, its rules and its entry form.
We hope you want to participate in the mice festival, your mice thank you.

bottom of page